روژه تکنولوژی برای استخراج DNA در نمونه های متفاوت کیت های تخصصی مختلفی را بوجود آورده است. این کیت ها هم بر اساس محلول و هم بر پایه تکنولوژی سیلیکا می باشند. این محصولات برای حداکثر بازیابی DNA با تمامیت بالا و عاری از هرگونه آلودگی بهینه شده اند.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

DNall Kit

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از انواع نمونه ها

 15,000,000 28,000,000

کیت DNall یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله خون ، بافی کوت ، مایعات بدن ، سلول های باکال ، بافت حیوانات ، سرم و پلاسما ، بافت ثابت ، سلول های کشت شده و باکتری را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند تجزیه و تحلیل PCR ، هضم محدود کننده endonuclease ، نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

DNJia Plus Tissue And Bacteria Kit

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت و باکتری -پلاس

 14,800,000 25,000,000

کیت dnjia-plus روژه یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله بافت حیوانی و باکتری را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند PCR ، سترن بلات ( تکنیک لکه گذاری سترن)  ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از نمونه خون و سلول

 13,800,000 23,000,000

کیت استخراج از خون و سلول روژه با نام تجاری DNJia Blood & Cell Kit یک روش سریع ، دقیق ، راحت و بدون فنل برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از خون کامل، بافی کوت، مایعات بدن ، پلاسما ، سرم ، سلول کشت شده حیوانات و غیره را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن بوده که کم تز از 20 دقیقه زمان می برد. DNJia Blood & Cell Kit نیاز به رسیدگی کمتری دارد و برای جداسازی همزمان مناسب است و همین امر باعث می شود که در آزمایشگاه هایی که در روز تعداد زیادی جداسازی انجام می دهند گزینه ای بسیار مناسب باشد. بازده های معمولی DNA ژنومی بسته به تراکم سلول نمونه خون متفاوت است. DNA جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنالیز PCR و آنزیم محدود کننده اندونوکلئاز است.

DNall Plus Kit

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از انواع نمونه ها -پلاس

 17,300,000 29,000,000

kit DNall Plus یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله خون ، بافی کوت ، مایعات بدن ، سلول های باکال ، بافت حیوانات ، سرم و پلاسما ، بافت ثابت ، سلول های کشت شده و باکتری را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند تجزیه و تحلیل PCR ، هضم محدود کننده endonuclease ، نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت و باکتری

 14,000,000 25,000,000

کیت استخراج DNA از بافت و باکتری روژه که با نام تجاری DNJia Tissue and Bacteria Kit عرضه شده است یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله بافت حیوانی و باکتری را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند PCR ، سترن بلات ( تکنیک لکه گذاری سترن)  ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

DNjia Plus Blood & Cell kit

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از خون و سلول – پلاس

 14,800,000 25,000,000

DNJia Plus Blood & Cell Kit یک روش سریع ، دقیق ، راحت و بدون فنل برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از خون کامل، بافی کوت، مایعات بدن ، پلاسما ، سرم ، سلول کشت شده حیوانات و غیره را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن بوده که کم تز از 20 دقیقه زمان می برد. DNJia Plus Blood & Cell Kit نیاز به رسیدگی کمتری دارد و برای جداسازی همزمان مناسب است و همین امر باعث می شود که در آزمایشگاه هایی که در روز تعداد زیادی جداسازی انجام می دهند گزینه ای بسیار مناسب باشد. بازده های معمولی DNA ژنومی بسته به تراکم سلول نمونه خون متفاوت است. DNA جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنالیز PCR و آنزیم محدود کننده اندونوکلئاز است.

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از مایع آمنیوتیک

 16,500,000 30,500,000

DNJia AmnioPure Kit یک روش سریع ، دقیق ، راحت و بدون فنل برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از آمینوسیت ها را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن بوده که کم تر از 45 دقیقه زمان می برد. DNJia AmnioPure Kit نیاز به رسیدگی کمتری دارد و برای جداسازی همزمان مناسب است و همین امر باعث می شود که در آزمایشگاه هایی که در روز تعداد زیادی جداسازی انجام می دهند گزینه ای بسیار مناسب باشد. DNA جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنالیز PCR و آنزیم محدود کننده اندونوکلئاز است.

DNSol Clotted Blood Kit

کیت استخراج DNA برپایه رسوب گذاری نمکی از نمونه خون لخته شده

 17,500,000 29,000,000

جداسازی DNA از لخته خون می تواند دشوار باشد و اغلب منجر به بازدهی کم می شود. با این حال ، روژه کیت استخراج DNA از لخته خون را با نام تجاری DNSol Clotted Blood Kit ، را طراحی کرده که یک روش سریع ، قابل اعتماد و دقیق را برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از خون لخته شده فراهم می کند. DNSol Clotted Blood Kit به صورت دستی و مبتنی بر Solution برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ و دست نخورده است ، که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند آنالیز PCR و هضم محدود کننده اندونوکلئاز مناسب است. سیستم مبتنی بر محلول ، قطعه قطعه شدن DNA را که ممکن است در روشهای مبتنی بر اسپین-ستون / فیلتراسیون مشکل ساز باشد را ، به حداقل می رساند.