آنزیم ها و ست ها

رنگ ها

Download-1

Download-2

This post is also available in:
blankEnglish

RT-PCR

Download-1

Download-2

This post is also available in:
blankEnglish

بافر های روژه

Download-1

Download-2

This post is also available in:
blankEnglish

بافر های روتین

Download-1

Download-2

This post is also available in:
blankEnglish

آب ها

Download-1

Download-2

This post is also available in:
blankEnglish

آشکار سازی سلول

Leukocount Kit

This post is also available in:
blankEnglish

Quick protocols

خلاصه پروتکل

برای تمام محصولات یک خلاصه پروتکل تهیه شده است که که شما می توانید به این فایلها در این قسمت دسترسی داشته باشید.

لطفاً محصول مورد نظر خود را از لیست مقابل انتخاب کرده و خلاصه پروتکل و آن را دانلود نمایید.

This post is also available in: blankEnglish