دیگر آنزیم ها. این گروه آنزیمهایی را ارائه می دهند که در انواع PCR مورد استفاده قرار می گیرند ، و یا در مراحل مختلف جداسازی مانند لیزوزیم و آنزیم RNase A مورد استفاده قرار می گیرند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه

آنزیم RJ پروتئیناز روژه (RJ-Protease Recombinant)

 3,908,400

آنزیم RJ پروتئیناز (RJ-Protease) نسخه مهندسی شده پروتئیناز k می باشد که طیف اختصاصی سوبسترای آن همانند نوعی از آن است که در طبیعت یافت می شود و در مواجهه با شوینده ها پایداری بیشتری نسبت به پروتئیناز k نشان میدهد.

آنزیم پروتئیناز K روژه (Proteinase K)

 3,258,000

آنزیم پروتئیناز K روژه (Proteinase K Recombinant) طیف اختصاصی سوبسترا را نشان میدهد و بسیاری از پروتئین ها را در حالت اولیه حتی در صورت وجود مواد شوینده تخریب می کند.

آنزیم لیزوزیم روژه (Lysozyme)

 6,573,600

آنزیم لیزوزیم روژه توانایی تجزیه دیواره سلولی باکتریها از طریق هیدرولیز کردن پپتیدوگلیکان را دارد. این محصول همچنین کیتودکسترین را هیدرولیز می کند.

آنزیم نوترکیب HunteRNase

آنزیم نوترکیب HunteRNase فعالیت RNases A ، B و C را با نسبت 1: 1 مهار می کند. این پروتئین نوترکیب نمی تواند RNases T1 ، T2 ، U1 ، U2 ، CL3 و RNases I و H پروکاریوتی را مهار کند.

آنزیم نوترکیب HunteRNase-P روژه

آنزیم HunteRNase-P روژه یک مهارکننده نوترکیب RNase پیشرفته است که از جفت انسان ساخته شده است. این محصول روژه فعالیت RNases A ، B و C را مهار می کند