دیگر آنزیم ها. این گروه آنزیمهایی را ارائه می دهند که در انواع PCR مورد استفاده قرار می گیرند ، و یا در مراحل مختلف جداسازی مانند لیزوزیم و آنزیم RNase A مورد استفاده قرار می گیرند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه

آنزیم تجزیه کننده پروتئین روژه

 3,908,400

آنزیم RJ پروتئیناز (RJ-Protease) نسخه مهندسی شده پروتئیناز k می باشد که طیف اختصاصی سوبسترای آن همانند نوعی از آن است که در طبیعت یافت می شود و در مواجهه با شوینده ها پایداری بیشتری نسبت به پروتئیناز k نشان میدهد.

آنزیم مهار کننده RNase

آنزیم HunteRNase-P روژه یک مهارکننده نوترکیب RNase پیشرفته است که از جفت انسان ساخته شده است. این محصول روژه فعالیت RNases A ، B و C را مهار می کند

آنزیم مهارکننده RNase A

 7,050,000

Prime-RNase A RNA  آندونوکلئازتک رشته ای در نمونه های بیولوژیکی است که از آلودگی RNA جلوگیری می کند. این محصول هیچ فعالیتی برای DNase نشان نداده است.

آنزیم نوترکیب HunteRNase

آنزیم نوترکیب HunteRNase فعالیت RNases A ، B و C را با نسبت 1: 1 مهار می کند. این پروتئین نوترکیب نمی تواند RNases T1 ، T2 ، U1 ، U2 ، CL3 و RNases I و H پروکاریوتی را مهار کند.

پروتئیناز K

 3,258,000

آنزیم پروتئیناز K روژه (Proteinase K Recombinant) طیف اختصاصی سوبسترا را نشان میدهد و بسیاری از پروتئین ها را در حالت اولیه حتی در صورت وجود مواد شوینده تخریب می کند.

لیزوزیم (لیوفلایز شده)

 6,573,600

آنزیم لیزوزیم روژه توانایی تجزیه دیواره سلولی باکتریها از طریق هیدرولیز کردن پپتیدوگلیکان را دارد. این محصول همچنین کیتودکسترین را هیدرولیز می کند.