کیت های آشکار سازی سلول. این گروه شامل محلول های آماده برای رنگ آمیزی سلول ها هستند که از آنها می توان در کار آزمایشگاه های مختلف استفاده کرد.

نمایش یک نتیجه

کیت شمارش سلول لوکوسیت در نمونه مایع منی

 14,000,000

کیت Leukocount  محلولی آماده را برای رنگ آمیزی بافت شیمیایی گرانولوسیتهای پراکسیداز مثبت (نوتروفیل ها و ماکروفاژها) فراهم میکند.این امر زمانی انجام می شود که تحلیل مایع نطفه نشان می دهد که تعداد سلولهای گرد برای بیماران نابارور مرد ، 106/0 .20 20/0 mL است.