شش دلیل برای همکاری با تیم روژه

opportunity

محیط دوستانه شرکت

opportunity

عضویت در خلق نواوری های واقعی

opportunity

فرصت یادگیری و رشد در یک محیط عالی

opportunity

فرصت فعالیت بصورت پاره وقت و برخورداری از مزایای شرکت روژه

opportunity

فرصت همکاری با افراد خلاق و باهاش

opportunity

فعالیت روزانه در شرایطی مطلوب

موقعیت های شغلی مورد نظر

نماینده علمی

کارشناس آزمایشگاه مولکولی

کارشناس آی تی