نمایش 81–96 از 101 نتیجه

Safe PCR-Pure Kit

کیت خالص سازی محصول PCR

 6,480,000 11,660,000

Safe PCR-Pure Kit یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای تخلیص مناسب اسید نوکلئیک را فراهم می کند. این روش مبتنی بر فناوری ستون کالکشن است که کمتر از 10 دقیقه طول می کشد. بافرهای ویژه تهیه شده با کیت برای بازیابی DNA و حذف آلاینده ها به خوبی سازمان یافته اند. به دلیل وجود غلظت بالای نمک ، DNA به غشای سیلیکا جذب شده و آلاینده ها از داخل ستون عبور می کنند. سرانجام ، DNA با استفاده از بافر ریهیدراسیون روژه حل می شود.

PCR-Pure Kit

کیت خالص سازی محصول PCR

 10,000,000 17,200,000

کیت تخلیص PCR روژه (PCR-Pure Kit) یک روش سریع ، دقیق و راحت را برای تخلیص مناسب اسید نوکلئیک فراهم می کند. این روش مبتنی بر فناوری ستون کالکشن است که کمتر از 15 دقیقه طول می کشد. بافرهای مخصوص تهیه شده با کیت، برای بازیابی DNA و حذف آلاینده ها به بهترین شکل تعبیه شده اند. به دلیل وجود غلظت بالای نمک ، DNA جذب شده به غشای سیلیکا و آلاینده ها از داخل ستون عبور می کند. سرانجام ، DNA در بافر ریهیدراسیون روژه حل می شود. عملکرد معمولی به چگالی مواد اولیه بستگی دارد. اسید نوکلئیک جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند اندونوکلئاز محدود کننده است.

Gel & PCR Purification Set

کیت خالص سازی محصول PCR و خالص سازی نوکلئیک اسید از ژل

 10,400,000 18,500,000

کیت تخلیص از ژل و PCR روژه (Gel & PCR Purification Set) روشی سریع ، دقیق و راحت را برای جداسازی مناسب اسید نوکلئیک از ژل آگارز و همچنین تخلیص اسید نوکلئیک فراهم می کند. این روش مبتنی بر فناوری ستون کالکشن است که کمتر از 30 دقیقه برای تخلیص ژل و کمتر از 15 دقیقه برای تخلیص PCR انجام می شود. بافرهای ویژه ارائه شده با کیت برای بازیابی DNA و حذف آلودگی ها به بهترین شکل ممکن تعبیه شده اند. به دلیل وجود غلظت بالای نمک ، DNA به غشای سیلیکا جذب شده و آلاینده ها از داخل ستون عبور می کنند. سرانجام ، DNA در بافر ریهیدراسیون روژه حل می شود. عملکرد معمولی ، به تراکم باندهای ژل بستگی دارد. اسید نوکلئیک جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنزیم اندونوکلئاز محدود کننده است.

GelJia Kit

کیت خالص سازی نوکلئیک اسید از ژل

 10,000,000 17,500,000

GelJia Kit یک روش سریع ، دقیق و راحت برای تخلیص مناسب اسید نوکلئیک از ژل آگارز را فراهم می کند. این روش مبتنی بر فناوری ستون کالکشن است که کمتر از 30 دقیقه طول می کشد. بافرهای مخصوص ارائه شده با کیت برای بازیابی DNA و حذف آلودگی ها به بهترین شکل تعبیه شده اند. به دلیل وجود غلظت بالای نمک ، DNA به غشای سیلیکا جذب شده و آلاینده ها از داخل ستون عبور می کنند. سرانجام ، DNA در بافر ریهیدراسیون روژه حل می شود. عملکرد معمولی ، به تراکم باندهای ژل بستگی دارد. اسید نوکلئیک جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنزیم اندونوکلئاز محدود کننده است.

کیت سنتز cDNA روژه بدون آنزیم RNase inhibitor

 15,550,000 28,000,000

کیت RT-ROSET شامل تمام مؤلفه های لازم برای تبدیل RNA کل یا mRNA به cDNA تک رشته ای است. محلول های RTmix شامل ، RTbuffer, 1mM dNTP mixture, 8mM MgC12,01igo d(t)16, Random hexamer و تثبیت کننده است. MixZyme حاوی thermostable H-minus MMLV, RNase Inhibitor و تثبیت کننده است.

کیت سنتز cDNA روژه همراه با آنزیم RNase inhibitor تک مرحله ای

 28,800,000

کیت RT-ROSET روژه شامل تمام مؤلفه های لازم برای تبدیل RNA کل یا mRNA به cDNA تک رشته ای است. محلول های RTmix شامل ، RTbuffer, 1mM dNTP mixture, 8mM MgC12,01igo d(t)16, Random hexamer و تثبیت کننده است. MixZyme حاوی thermostable H-minus MMLV, RNase Inhibitor و تثبیت کننده است.

کیت شمارش سلول لوکوسیت در نمونه مایع منی

 14,000,000

کیت Leukocount  محلولی آماده را برای رنگ آمیزی بافت شیمیایی گرانولوسیتهای پراکسیداز مثبت (نوتروفیل ها و ماکروفاژها) فراهم میکند.این امر زمانی انجام می شود که تحلیل مایع نطفه نشان می دهد که تعداد سلولهای گرد برای بیماران نابارور مرد ، 106/0 .20 20/0 mL است.

لیزوزیم (لیوفلایز شده)

 6,573,600

آنزیم لیزوزیم روژه توانایی تجزیه دیواره سلولی باکتریها از طریق هیدرولیز کردن پپتیدوگلیکان را دارد. این محصول همچنین کیتودکسترین را هیدرولیز می کند.

مستر میکس CG روژه

 2,676,000 5,106,000

کیت CG-ROMAX به منظور تقویت قسمت های حاوی CG در DNA ، قطعات تا حداکثر 1 kb با حداکثر 80٪ محتوای CG، به بهترین و کارامدترین روش طراحی شده است.

مستر میکس PCR روژه

 2,200,000

کیت مستر میکس PCR روژه (ROMAX 2X) یک محلول غلیظ 2X است که شامل تمام مؤلفه های لازم برای PCR می باشد. این محصول برای به دست آوردن نتایج قابل تکرار بهینه شده است.

منیزیم سولفات 1 مولار

 505,920 9,204,600

بافر MgSO4 زیست شناسی مولکولی درجه 1 M ، تهیه شده در آب فوق خالص بدون نوکلئاز و با فیلتر غشای 0.22 μm ؛ که هیچ اثری از DNase ، RNase و فعالیت پروتئاز در آن مشاهده نشده است.

منیزیم سولفات 50 میلی مولار

 3,372,960

MgSO4 زیست شناسی مولکولی درجه 50mM ، تهیه شده در آب فوق خالص بدون نوکلئاز و با فیلتر غشای 0.22 μm ؛ که هیچ اثری از DNase ، RNase و فعالیت پروتئاز در آن مشاهده نشده است.

منیزیم کلرید 50 میلی مولار

 3,747,720

MgCl2 زیست شناسی مولکولی درجه 50mM، تهیه شده در آب فوق خالص بدون نوکلئاز و با فیلتر غشای 0.22 μm ؛ که هیچ اثری از DNase ، RNase و فعالیت پروتئاز در آن مشاهده نشده است.

منیزیم کلرید ا مولار

 562,080 10,227,360

MgCl2 زیست شناسی مولکولی درجه 1M  ، تهیه شده در آب فوق خالص بدون نوکلئاز و با فیلتر غشای 0.22 μm ؛ که هیچ اثری از DNase ، RNase و فعالیت پروتئاز در آن مشاهده نشده است.