نمایش 17–32 از 101 نتیجه

الیگو dT18

 6,726,720

این محصول روژه anchored oligo dt بسیار خالصی را فراهم می کند. این oligo dt های خاص می توانند  به انتهای 5 دم پلی A در حالی که به داخل دم پلی A نمی چسبد، متصل شوند ؛ و تبدیل کامل mRNA به cDNA را تضمین می کند.

بافر TAE خالص، استریل فیلتر شده، 10x گرید بیولوژی مولکولی

 638,880 12,137,640

TAE رایج ترین بافر برای الکتروفورز ژل آگارز DNA و همچنین برای الکتروفورز ژل آگارز غیر محصور RNA است. DNA دو رشته تمایل به سرعت بیشتری در TAE دارد. از آب فوق خالص بدون RNase روژه برای تولید این محصول استفاده شده است.

بافر TBE خالص، استریل فیلتر شده، 5x گرید بیولوژی مولکولی

 1,035,720

TBE 5X Ultrapure filtered رایج ترین بافر برای الکتروفورز DNA و RNA polyacrylamide ژل است. علاوه بر این ، به طور معمول برای ژل توالی اتوماتیک DNA استفاده می شود. اگرچه می توان از آن برای ژل آگارز استفاده کرد ، اما برای بازیابی اسیدهای نوکلئیک توصیه نمی شود. از آب فوق خالص بدون RNase روژه برای تولید این محصول استفاده شده است.

بافر PBS، خالص، فیلترشده، استریل، 10x گرید بیولوژی مولکولی

 2,998,200 6,897,600

این محصول یک PBS با غلظت 10 برابر است که برای غلظت 1 برابر باید رقیق شود تا به عنوان بافر برای کاربردهای بیولوژی سلولی و مولکولی مورد استفاده قرار گیرد و برای PH 7.4 تنظیم شده است. از آب فوق خالص بدون RNase برای تولید این محصول استفاده شده است.

بافر TAE خالص گرید 50x DNA Typing

 1,827,000 3,471,360

Ultrapure TAE Buffer ، 50X ، بافر استریل و 0.22 میکرومتر با فیلتر غشایی است. این محصول برای ساخت 1X TAE با PH 8.3 برای کاربردهای DNA است.

بافر TBE استریل و فیلتر شده، 10x گرید بیولوژی مولکولی

 1,115,400 2,368,080

TBE رایج ترین بافر برای الکتروفورز DNA و RNA polyacrylamide ژل است. علاوه بر این ، به طور معمول برای ژل توالی اتوماتیک DNA استفاده می شود. اگرچه می توان از آن برای ژل آگارز استفاده کرد ، اما برای بازیابی اسیدهای نوکلئیک توصیه نمی شود.