نمایش دادن همه 2 نتیجه

مجموعه کیت Hy-Fidelity Pfu PCR روژه (Ready-to-use)

 14,944,000 29,888,000

ست Hy-Fidelity Pfu PCR  یک قالب کامل کیت را شامل می شود ،و متشکل از 5 5t-Pfu DNA Polymerase/ Hy-Fidelity Pfu Polymerase, unique PCR Buffer, HiPure-dNTP Mix  و 50 mM molecular biology grade MgSO4 . Pfu DNA polymerase یک نسخه مهندسی شده از پلی مراز pfu DNA با عملکرد بهتر و ثمربخشی بالاتر است. که یک فعالیت اگزونوکلئاز 3–5 با عنوان تصحیح کننده می باشد.