تکنولوژی های های پلاسمید: این کیت ها از فناوری سیلیکا به همراه لیز قلیایی برای جداسازی سریع و راحت تا 20 میکروگرم پلاسمید با خلوص بالا یا DNA کازمید برای استفاده در برنامه های معمول زیست شناسی مولکولی استفاده می کنند.

نمایش یک نتیجه

مینی کیت استخراج از پلاسمید روژه (PlasJia mini Kit)

مینی کیت استخراج از پلاسمید روژه (PlasJia mini Kit) با استفاده از فناوری سیلیکا همراه با لیز قلیایی برای جداسازی سریع و راحت تا 20 میکروگرم پلاسمید با خلوص بالا یا DNA کازمید برای استفاده در برنامه های معمول زیست شناسی مولکولی استغاده می شود.