نمایش دادن همه 4 نتیجه

PCR-Pure Kit

کیت خالص سازی محصول PCR

 10,000,000 17,200,000

کیت تخلیص PCR روژه (PCR-Pure Kit) یک روش سریع ، دقیق و راحت را برای تخلیص مناسب اسید نوکلئیک فراهم می کند. این روش مبتنی بر فناوری ستون کالکشن است که کمتر از 15 دقیقه طول می کشد. بافرهای مخصوص تهیه شده با کیت، برای بازیابی DNA و حذف آلاینده ها به بهترین شکل تعبیه شده اند. به دلیل وجود غلظت بالای نمک ، DNA جذب شده به غشای سیلیکا و آلاینده ها از داخل ستون عبور می کند. سرانجام ، DNA در بافر ریهیدراسیون روژه حل می شود. عملکرد معمولی به چگالی مواد اولیه بستگی دارد. اسید نوکلئیک جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند اندونوکلئاز محدود کننده است.

Safe PCR-Pure Kit

کیت خالص سازی محصول PCR

 6,480,000 11,660,000

Safe PCR-Pure Kit یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای تخلیص مناسب اسید نوکلئیک را فراهم می کند. این روش مبتنی بر فناوری ستون کالکشن است که کمتر از 10 دقیقه طول می کشد. بافرهای ویژه تهیه شده با کیت برای بازیابی DNA و حذف آلاینده ها به خوبی سازمان یافته اند. به دلیل وجود غلظت بالای نمک ، DNA به غشای سیلیکا جذب شده و آلاینده ها از داخل ستون عبور می کنند. سرانجام ، DNA با استفاده از بافر ریهیدراسیون روژه حل می شود.

Gel & PCR Purification Set

کیت خالص سازی محصول PCR و خالص سازی نوکلئیک اسید از ژل

 10,400,000 18,500,000

کیت تخلیص از ژل و PCR روژه (Gel & PCR Purification Set) روشی سریع ، دقیق و راحت را برای جداسازی مناسب اسید نوکلئیک از ژل آگارز و همچنین تخلیص اسید نوکلئیک فراهم می کند. این روش مبتنی بر فناوری ستون کالکشن است که کمتر از 30 دقیقه برای تخلیص ژل و کمتر از 15 دقیقه برای تخلیص PCR انجام می شود. بافرهای ویژه ارائه شده با کیت برای بازیابی DNA و حذف آلودگی ها به بهترین شکل ممکن تعبیه شده اند. به دلیل وجود غلظت بالای نمک ، DNA به غشای سیلیکا جذب شده و آلاینده ها از داخل ستون عبور می کنند. سرانجام ، DNA در بافر ریهیدراسیون روژه حل می شود. عملکرد معمولی ، به تراکم باندهای ژل بستگی دارد. اسید نوکلئیک جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنزیم اندونوکلئاز محدود کننده است.

GelJia Kit

کیت خالص سازی نوکلئیک اسید از ژل

 10,000,000 17,500,000

GelJia Kit یک روش سریع ، دقیق و راحت برای تخلیص مناسب اسید نوکلئیک از ژل آگارز را فراهم می کند. این روش مبتنی بر فناوری ستون کالکشن است که کمتر از 30 دقیقه طول می کشد. بافرهای مخصوص ارائه شده با کیت برای بازیابی DNA و حذف آلودگی ها به بهترین شکل تعبیه شده اند. به دلیل وجود غلظت بالای نمک ، DNA به غشای سیلیکا جذب شده و آلاینده ها از داخل ستون عبور می کنند. سرانجام ، DNA در بافر ریهیدراسیون روژه حل می شود. عملکرد معمولی ، به تراکم باندهای ژل بستگی دارد. اسید نوکلئیک جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنزیم اندونوکلئاز محدود کننده است.